Algemene voorwaarden 

1. Toepasselijkheid van de voorwaarden:

Onderhavige verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen PRESA en de KLANT, behoudens wanneer er een servicecontract werd afgesloten tussen partijen. Zij worden geacht aanvaard te zijn door de KLANT, zelfs indien ze tegenstrijdig zouden zijn met de algemene of bijzondere voorwaarden van de KLANT. Ze gaan voor op de algemene of bijzondere voorwaarden van de KLANT. Indien enige bepaling van deze algemene of bijzondere voorwaarden nietig zou zijn of nietig verklaard zou worden, blijven alle andere bepalingen van deze voorwaarden volledig van kracht. PRESA en de KLANT zullen te goeder trouw overleggen om een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk de oorspronkelijke bedoeling van partijen in acht zal genomen worden.

2. Hoofdelijkheid:

Onze cocontractanten verbinden zich ondeelbaar en solidairlijk voor het geheel.

3. Clausule van eigendomsvoorbehoud:

PRESA behoudt zich het eigendomsrecht voor op alle geleverde en te leveren zaken tot het ogenblik van volledige betaling van de overeengekomen prijs voor deze zaken en de prestaties. PRESA behoudt alle industriële en intellectuele rechten verbonden met de door haar geleverde zaken aan de klant, met inbegrip van de uitvindingen, tekeningen, programma’s enz.

4. Geldigheid van aanbiedingen:

Behoudens bijzondere voorwaarden is elke aanbieding slechts geldig gedurende een duur van 30 dagen.

5. Voorschot op bestelling:

Een voorschot van 50% zal gefactureerd worden bij de bestelling. De voorschotfacturen zijn contant betaalbaar. Het saldo (50%) wordt gefactureerd bij de levering.

6. Betaling:

Behoudens schriftelijk en expliciet overeengekomen afwijkingen, zijn facturen, met uitzondering van voorschotfacturen, betaalbaar 30 dagen na factuurdatum.  PRESA behoudt zich het recht voor om op elk moment een garantie en/of bijkomende provisie te vragen aan de klant.

Iedere factuur die geheel of gedeeltelijk niet betaald is op de vervaldag, zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd worden met een forfaitaire schadevergoeding van 15%, met een minimum van 250 euro en zal moratoire intresten opleveren, zowel op de hoofdsom als op de som van de schadevergoeding, aan de 12% per jaar. Niet-betaling op de vervaldag van een factuur brengt het verval van de termijn verbonden aan alle leveringen mee en maakt iedere factuur, zelfs vervallen, onmiddellijk opeisbaar. Dit geeft PRESA onder andere het recht de leveringen op te schorten of de nog uit te voeren leveringen te annuleren.

7. Annulatie:

Iedere annulering van een bestelling moet schriftelijk ter kennis worden gebracht en wordt onderworpen aan goedkeuring van de vennootschap. In geval van annulering is de klant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 30% van de prijs, inclusief BTW. PRESA behoudt zich het recht voor een hogere schadevergoeding te eisen indien zij meer schade leed.

8. Termijn en aanvaarding van de levering:

De termijnen en leveringsdata zijn slechts aanwijzingen die PRESA op geen enkele manier verbinden. De leveringsdatum begint te lopen vanaf de datum van betaling van het voorschot. Elke termijn wordt geschorst ingeval de klant niet tijdig de nodige gegevens bezorgt, zoals technische gegevens, stalen, enz., die PRESA of de fabrikant toelaten om de nodige testen te doen en afstellingen te verrichten nodig voor de te leveren installaties. Er is geen vergoeding verschuldigd ten titel van schade of intresten in geval van laattijdige levering, ongeacht de reden voor de laattijdigheid, behoudens bedrog, en meer bepaald in geval van toeval of overmacht, waaronder begrepen wordt: ongevallen, algemene stakingen, gedeeltelijke stakingen of betaald verlof. Daarenboven zal een vertraging in de uitvoering op geen enkele wijze een annulering van de bestelling tot gevolg kunnen hebben.

Partijen aanvaarden dat de levering, de ontvangst en de aanvaarding van de goederen en de installatie plaatsvinden zonder enige formaliteit bij de inbezitneming voor wat de conformiteit en de zichtbare gebreken betreft. Elke inbreuk dient ons medegedeeld te worden bij aangetekend schrijven binnen de acht kalenderdagen na de levering. 

9. Verplaatsing:

Elke verplaatsing van één of meer techniekers bij de klant is factureerbaar, tenzij deze plaatsvindt in het kader van een servicecontract of een installatie.

De verplaatsing zal wel worden gefactureerd, onafhankelijk van het servicecontract of de installatie waarmee deze verbonden is, in de twee volgende gevallen :

  1. Voor elke interventie of installatie dewelke niet werd geannuleerd ten minste vier kantooruren vóór het uur van de voorziene afspraak;
  2. Voor elke interventie of installatie dewelke niet heeft kunnen plaatsvinden wegens afwezigheid van de klant. Onder afwezigheid dient te worden verstaan : ontoegankelijke lokalen of installaties (inbegrepen de perifere elementen); ontoegankelijke of afwezige informatica-infrastructuur; afwezigheid van voorbereiding of voorbekabeling of afwezigheid van perslucht vanwege de klant; afwezigheid van referentiepersonen; afwezigheid van of niet werkzaam materiaal nodig voor de interventie of installatie. 

10. Waarborg:

Behoudens bijzondere voorwaarden is de duur van de waarborg 1 jaar vanaf levering. De waarborg bestaat in de vervanging van de noodzakelijke onderdelen. In de waarborg zijn volgende zaken niet begrepen, zonder de bedoeling exhaustief te zijn: veroudering, slijtage, niet-conforme aanwending van de zaak met inbegrip van de gevolgen.

Indien er een herstelling moet gebeuren onder waarborg aan een toestel van minder dan 4.000€, is het onmogelijk om de verplaatsing niet te factureren, en kan de klant het toestel beter bij Presa binnenbrengen. Is de klant akkoord om de verplaatsing te betalen, wordt dit gefactureerd volgens de vastgelegde travel fee zone.

De waarborg vervalt volledig indien de klant toebehoren gebruikt (zoals inkt, oplosmiddelen, papier, etiketten, film,...) die niet werden geleverd door PRESA of die geen akkoord van PRESA dragen. Dit is eveneens het geval indien wijzigingen, aanpassingen, herstellingen,... uitgevoerd werden zonder uitdrukkelijke goedkeuring van PRESA of door personen die uitdrukkelijk gemachtigd zijn door PRESA.

11. Prijzen:

Onze prijzen zijn altijd exclusief BTW. Behoudens bijzondere voorwaarden, zijn in de prijs niet inbegrepen: transport, installatie, de aansluiting en eventuele belastingen.

12. Toleranties:

Bepaalde producten (papier, film, etiketten, enz.) laten afwijkingen toe: meer bepaald, en niet exclusief: 10% verschil op de hoeveelheid etiketten op rol, 5% speling op gramgewicht van papier, op eenvormigheid van de kleurtinten, op eenvormigheid van de kleefkracht bij zelfklevende etiketten, enz. Binnen de limieten van de afwijkingen die algemeen toegelaten worden, kan PRESA niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet respecteren van een bestelling.

13. Bevoegdheid rechtbanken:

De hoven en rechtbanken van het arrondissement waar zich de maatschappelijke zetel van PRESA bevindt zijn bevoegd voor alle geschillen, zonder afbreuk te doen aan het recht van PRESA om de rechtbanken te verkiezen die wettelijk bevoegd zijn. Alleen het Belgisch recht is toepasselijk.

Neem contact met ons op.
Wij helpen u graag!

Onze partners